نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده فنی و حرفه ای تبریز، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی