نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

گروه روان شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری