نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی