نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری