نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گیلان

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری