نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی دکترای حرکات اصلاحی (تربیت بدنی سازگارانه) دانشگاه گیلان.

2 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی. دانشکده تربیت بدنی گیلان

3 دانشیار گروه علوم رفتاری پژوهشگاه علوم ورزشی

4 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان

5 استاد گروه کینزیولوژی دانشگاه ایالتی نیویورک- براکپورت

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری