نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیم المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری