نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی