نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

گروه فیزیولوژ ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی/ دانشگاه خوارزمی / تهران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری