نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

معاون دانشکده

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری