نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

3 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی