نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه ازاد اسلامی

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

4 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی