نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه فیزیولوژی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشگاه نازلو ارومیه، دانشکده علوم ورزشی

3 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی .گروه فیزیولوژی و حرکات اصلاحی ,دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه, ارومیه , ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری