نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه فیزیولوژی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار تمرینات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه فیزیولوژی و تمرینات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری