نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو

2 استاد راهنما

3 استاد مشاور

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری