نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند

2 گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

3 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری