نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

3 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری