نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

گروه علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی