نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

موسسه غیر انتفاعی حکیم نظامی قوچان

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری