نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 تهران، انتهای میرداماد - انتهای خیابان رازان جنوبی - مجموعه شهید کشوری -دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشگاه خوارزمی تهران، انتهای میرداماد - انتهای خیابان رازان جنوبی - مجموعه شهید کشوری -دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی