نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دبیر

2 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری