نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه فیزیولوژی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشگاه ارومیه دانشکده علوم ورزشی- ایران

4 دانشگاه پیام نور ایلام- ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری