نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 کارمند دانشگاه علوم پزشکی لرستان-کارشناس امور توانبخشی

2 2. استاد تمام حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی (طب ورزشی و بهداشت)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری