نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری