نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری