نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2 دانشگاه ازاد اسلامی تبریز

3 گروه علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی