نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز

3 عضو هیات علمی واجد بندرگز

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری