نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی