نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

2 No.1, 1st Alley Khayyam St. Imam Blvd

3 دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری