نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان-فیزلوژی ورزشی/تغذیه ورزشی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری