نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 استادیار دانشگاه شفق - تنکابن

3 علوم ورزشی انسانی-شفق-تنکابن

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی