نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد واحد ایلام

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری