نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 ایران/ تهران/ دانشگاه علوم تحقیقات/ دانشکده علوم انسانی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی