نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 هیت علمی/دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری