نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

2 عضو هیئت علمی گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار 2 دانشکده تربیت بدنی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی