نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی