نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 مدرس دانشگاه

2 دانشجوی دانشگاه رجاء

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شناسه اخلاق