نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی ارومیه

2 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تیریز، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی