نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیئت علمی گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-امدادگری دانشگاه شهید بهشتی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی