نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه گیلان

2 گروه علوم ورزشی دانشگاه گیلان/رشت/ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی