نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استایار گروه علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

2 استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 دانشجو دانشگاه رجاء قزوین

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی