نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه شهید بهشتی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی