نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی