نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار گvوه طب ورزشی و بهداشت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه طب ورزشی و بهداشت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران ، ایران

3 استاد تمام گروه طب ورزشی و بهداشت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ، ایران

4 استاد تمام دانشکده دانشکده بهداشت، علوم و بهزیستی ، دانشگاه استفوردشایر ، انگلستان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی