نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی