نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه اصغهان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی