نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه آزاد تهران مرکز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق