نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 خوارزمی

2 هیئت علمی گروه بیومکانیک دانشگاه بوعلی سینا

3 متخصص ارتوپد و جراح استخوان و مفاصل در همدان

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری