نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه آموزشی مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی