نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی